×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنـوان برنامه ثبت ناهنجاری های مادرزادی سیستم گوارش کودکان
مسئول ثبت

دکتر امیر حسین حسینی

  ah_hosseini@sbmu.ac.ir

مدیر اجرایی ثبت دکتر امیر حسین حسینی
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان. بیمارستان کودکان مفید

لینک صفحه نرم افزار  
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست