×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، جمع آوری مستمر و نظام مند اطلاعات کلیه افراد در یک جمعیت مشخص می باشد که برای آن ها یک بیماری یا رویداد بهداشتی خاص تشخیص داده شده است.
 

اهداف کلی:
•     تاسیس برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در موضوعات اولویت دار کشور
•     بهره برداری از نتایج ثبت بیماری ها برای تولید شواهد و ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی کشور و توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی

 

اهداف اختصاصی:
• ایجاد برنامه های ثبت در موضوعات اولویت دار نظام سلامت
• مشارکت تمام دانشگاه های کشور در ایجاد و بهره برداری از برنامه ثبت
• افزایش همکاری های ملی و بین المللی در تحقیقات سلامت
• افزایش همکاری های بین بخشی در وزارت بهداشت و دانشگاه ها
• الگو سازی در مدیریت برنامه های ثبت در سطح بین المللی و بخصوص کشورهای همسایه
• افزایش بیوبانک های تحقیقاتی متصل به برنامه های ثبت بیماری ها
• استانداردسازی و افزایش کیفیت مدیریت و داده های ثبت بیماری ها
• فراهم کردن شواهد مورد اعتماد برای سیاستگزاری و برنامه ریزی بهداشت در سطح ملی و دانشگاهی
• افزایش تحقیقات علوم پایه، بهداشتی و بالینی بر اساس داده های تولید شده درنظام سلام

 

انواع راهکارها:
•        ثبت مبتنی بر جمعیت
•        ثبت بالینی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست