×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آدرس پستی :
بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - خیابان شهید اعرابی( پروانه) - جنب بیمارستان طالقانی -

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ساختمان ستاد شماره 2 -

طبقه پنجم - مدیریت امور فن آوری- واحد ثبت بیماری ها


تلفن                :  3-23872202- 021
پست الکترونیک:  dregistry@sbmu.ac.ir

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست