×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای کارگروه:

دکتر افشین زرقی (معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه)

رئیس کمیته

پست الکترونیک: zarghi@sbmu.ac.ir

 

دکتر مصطفی رضایی طاویرانی (مدیر امور پژوهشی دانشگاه)

پست الکترونیک:  tavirany@yahoo.com

 

دکتر سعید صفری (مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه)

پست الکترونیک: safari266@gmail.com

 
 

مهندس محمودرضا اعتمادی (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه)

پست الکترونیک:ict@sbmu.ac.ir

 

دکتر محمد اسماعیل اکبری (رئیس مرکز تحقیقات سرطان)

پست الکترونیک: profmeakbari@gmail.com

 
 

دکتر کورش اعتماد (مسئول ثبت بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

مسئول راه اندازی پروژه های ثبت بیماری

پست الکترونیک: etemadk@sbmu.ac.ir

 

دکتر مریم برزین (مسئول ثبت جراحی چاقی)

پست الکترونیک: m.barzin7@gmail.com

 

دکتر محمود حاجی پور (مشاور اپیدمیولوژی و متدولوژی بیمارستان مفید)

پست الکترونیک: m.hajipour.13@gmail.com

 

خانم معصومه کشانی (کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها)

نماینده معاونت بهداشت

 

خانم پریوش شیری 

نماینده معاونت بهداشت

 

خانم مهناز جهاندوست (کارشناس اداره بیماری های خاص و پیوند)

نماینده معاونت درمان

 
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست