×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای کارگروه:

دکتر افشین زرقی (معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه)

رئیس کمیته

پست الکترونیک: zarghi@sbmu.ac.ir

 

دکتر مصطفی رضایی طاویرانی (مدیر امور پژوهشی دانشگاه)

پست الکترونیک:  tavirany@yahoo.com

 

دکتر سعید صفری (مشاور اجرایی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه)

پست الکترونیک: safari266@gmail.com

 
 

مهندس محمودرضا اعتمادی (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه)

پست الکترونیک:

 

خانم معصومه فرجی (کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها)

نماینده معاونت بهداشت

پست الکترونیک: m.faraji@sbmu.ac.ir

 

خانم معصومه کشانی (کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها)

نماینده معاونت بهداشت

پست الکترونیک:

 

 

خانم مهدیه بخش (کارشناس اداره امور بیماری ها)

نماینده معاونت درمان

پست الکترونیک:

 

 

دکتر محمد اسماعیل اکبری (رئیس مرکز تحقیقات سرطان)

پست الکترونیک: profmeakbari@gmail.com

 
 

دکتر کورش اعتماد (عضو هیئت علمی دانشگاه)

مسئول راه اندازی پروژه های ثبت بیماری

پست الکترونیک: etemadk@sbmu.ac.ir

 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست