×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، جمع آوری مستمر و نظام مند اطلاعات کلیه افراد در یک جمعیت مشخص می باشد که برای آن ها یک بیماری یا رویداد بهداشتی خاص تشخیص داده شده است.

درباره ما:


برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت از ابتداء سال 1393 به دستور جناب اقای دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری، با هدف اصلی راه اندازی حداقل 20 نظام ثبت بیماری ها در موضوعات اولویت دار حوزه علوم پزشکی و بهداشت در کشور راه اندازی گردیده است. این برنامه وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین و همچنین نظام های ثبت در حال اجرا در کشور به عهده دارد.

لذا به منظور ارتقاء جایگاه دانشگاه، از تاریخ 01/12/1397 واحد ثبت بیماری ها به پیشنهاد معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه راه اندازی شد و یکی از اعضای هیئت علمی به عنوان مسئول این واحد منصوب شد. هدف از راه اندازی این واحد ارزیابی وضعیت فعلی ثبت های دانشگاه و راه اندازی برنامه های ثبت جدید از طریق مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، بیمارستان ها و دانشکده ها می باشد.

 

اهداف کلی:
•     تاسیس برنامه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در موضوعات اولویت دار کشور
•     بهره برداری از نتایج ثبت بیماری ها برای تولید شواهد و ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی کشور و توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی
 

اهداف اختصاصی:
•    ایجاد برنامه های ثبت در موضوعات اولویت دار نظام سلامت
•    مشارکت تمام دانشگاه های کشور در ایجاد و بهره برداری از برنامه ثبت
•    افزایش همکاری های ملی و بین المللی در تحقیقات سلامت
•    افزایش همکاری های بین بخشی در وزارت بهداشت و دانشگاه ها
•    الگو سازی در مدیریت برنامه های ثبت در سطح بین المللی و بخصوص کشورهای همسایه
•    افزایش بیوبانک های تحقیقاتی متصل به برنامه های ثبت بیماری ها
•    استانداردسازی و افزایش کیفیت مدیریت و داده های ثبت بیماری ها
•    فراهم کردن شواهد مورد اعتماد برای سیاستگزاری و برنامه ریزی بهداشت در سطح ملی و دانشگاهی
•    افزایش تحقیقات علوم پایه، بهداشتی و بالینی بر اساس داده های تولید شده درنظام سلام
 

انواع راهکارها:
•        ثبت مبتنی بر جمعیت
•        ثبت بالینی

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست