×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

درباره ما:


برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت از ابتداء سال 1393 به دستور جناب اقای دکتر ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فناوری، با هدف اصلی راه اندازی حداقل 20 نظام ثبت بیماری ها در موضوعات اولویت دار حوزه علوم پزشکی و بهداشت در کشور راه اندازی گردیده است. این برنامه وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین و همچنین نظام های ثبت در حال اجرا در کشور به عهده دارد.

لذا به منظور ارتقاء جایگاه دانشگاه، از تاریخ 01/12/1397 واحد ثبت بیماری ها به پیشنهاد معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه راه اندازی شد و یکی از اعضای هیئت علمی به عنوان مسئول این واحد منصوب شد. هدف از راه اندازی این واحد ارزیابی وضعیت فعلی ثبت های دانشگاه و راه اندازی برنامه های ثبت جدید از طریق مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، بیمارستان ها و دانشکده ها می باشد.

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست