×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :3
پایش برنامه های ثبت بیماری ها- مرکز تحقیقات اعصاب کودکان- بیمارستان کودکان مفید
واحد ثبت بیماری ها:

پایش برنامه های ثبت بیماری ها- مرکز تحقیقات اعصاب کودکان- بیمارستان کودکان مفید

در روز سه شنبه 21 آبان جناب آقای دکتر اعتماد، مسئول پروژه های ثبت دانشگاه، به منظور ارزیابی دو برنامه ثبت موارد رژیم کتوژنیک و صرع مقاوم در کودکان در مرکز تحقیقات اعصاب کودکان، بیمارستان کودکان مفید حضور یافتند.

برگزاری کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت- مرکز تحقیقات چشم
واحد ثبت بیماری ها:

برگزاری کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت- مرکز تحقیقات چشم

کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت با حضور اعضای هیئت علمی، کارشناسان مراکز و دکتر اعتماد مسئول واحد ثبت بیماری های معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، دردو جلسه در روزهای پنج شنبه 21 و 28 شهریور ماه در مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.

پایش برنامه های ثبت بیماری ها- مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان- بیمارستان کودکان مفید
واحد ثبت بیماری ها:

پایش برنامه های ثبت بیماری ها- مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان- بیمارستان کودکان مفید

در روز سه شنبه 5 شهریور جناب آقای دکتر اعتماد، مسئول پروژه های ثبت دانشگاه، به منظور ارزیابی 9 برنامه ثبت بیماری در مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان، بیمارستان کودکان مفید حضور یافتند.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست