×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنـوان برنامه ثبت برنامه ثبت ملی بیماری تنگی نای به دنبال لوله گذاری
مسئول ثبت

دکتر محمدبهگام شادمهر

mbshadmehr@sbmu.ac.ir
مدیر اجرایی ثبت دکتر محمدبهگام شادمهر
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات بیماریهای نای / بیمارستان دکتر مسیح دانشوری / گروه جراحی

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست