×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

سامانه ثبت مسومیت با سرب در کودکان ایرانی

مسئول ثبت

دکتر فرید ایمان­زاده

drimanzadeh@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر فرید ایمان­زاده
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان. بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست