×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنـوان برنامه ثبت

راه اندازی سامانه ثبت و پایش اختلالات پیش بدخیم حفره دهان در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی


مسئول ثبت

دکتر سوده جعفری

opmdregistry@sbmu.ac.ir

مدیر اجرایی ثبت دکتر سوده جعفری

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

گروه بیماری های دهان و فک و صورت، گروه جراحی دهان و فک و صورت، گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت

لینک صفحه نرم افزار https://disreg.sbmu.ac.ir/q/OPMDR.html

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست