×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

 طراحی و راه اندازی بانک اطلاعاتی تومورهای گلیال مغزی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مسئول ثبت

 دکتر پریسا عظیمی

parisa.azimi@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت  دکتر پریسا عظیمی

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

 مرکز تحقیقات اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست