×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

 طراحی سیستم ثبت ندول ها وکارسینومهای دیفرانسیه تیروئید


مسئول ثبت

 دکتر مجید ولیزاده

mvalizadeh47@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت  دکتر مجید ولیزاده

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

 پژوهشکده علوم غدد / دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست