×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت اطلاعات مسمومین

مسئول ثبت

دکتر شاهین شادنیا

shahin1380@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت     دکتر شاهین شادنیا

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

بیمارستان لقمان

 
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست