×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

ثبت موارد رژیم کتوژنیک

مسئول ثبت

    دکتر پروانه کریم زاده

    pkarimzadeh@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت     دکتر پروانه کریم زاده

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

    مرکز تحقیقات اعصاب کودکان بیمارستان کودکان مفید
 
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست