×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان برنامه ثبت سامانه ثبت اطلاعات و مداخلات درمانی بیماران مبتلا به صرع مقاوم در کودکان ایران
مسئول ثبت

دکتر محسن جوادزاده

shahram604@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر محسن جوادزاده
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات اعصاب کودکان بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست