×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنوان برنامه ثبت ثبت اطلاعات بیماران کوهورت جراحی چاقی تهران
مسئول ثبت

دکتر مریم برزین

Barzin.tots@sbmu.ac.ir

مدیر اجرایی ثبت دکتر مریم برزین
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی تهران (پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم) با همکاری مرکز درمان چاقی تهران
لینک صفحه نرم افزار https://disreg.sbmu.ac.ir/q/TOTS.html

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست