×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان برنامه ثبت راه اندازی نظام ثبت ترومبوز نوزادی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مسئول ثبت

دکتر مینو فلاحی

minoofallahi@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر مینو فلاحی
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات سلامت نوزادان بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست