×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان برنامه ثبت راه اندازی نظام ثبت نوزادان متولد شده با وزن خیلی کم (VLBW)
مسئول ثبت

دکتر محمد کاظمیان

kazemianm@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر محمد کاظمیان
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات سلامت نوزادان بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست