×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان برنامه ثبت راه اندازی برنامه ملی ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به سرطان پستان در کشور
مسئول ثبت

دکتر محمد اسماعیل اکبری

profmeakbari@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت

دکتر محمد اسماعیل اکبری

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات سرطان

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست