×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان برنامه ثبت ایجاد سامانه رجیستری الکترونیک برای بیماران تروما در بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با الحاق به سامانه ملی تروما رجیستری
مسئول ثبت

دکتر مصطفی علوی مقدم

mosalavi@sbmu.ac.ir

مدیر اجرایی ثبت

دکتر مصطفی علوی مقدم

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه واحد توسعه پژوهش های بالینی بیمارستان امام حسین (ع)

 

  • Brief Proposal
  • پروپوزال
  • رزومه مسئول ثبت
  • رضایت نامه
  • پرسشنامه
  • گزارش
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست