×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان برنامه ثبت عفونت ادراری مکرر در کودکان
مسئول ثبت

دکتر معصومه محکم

mohkam@sbmu.ac.ir

مدیر اجرایی ثبت

دکتر معصومه محکم

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات عفونی اطفال- پژوهشکده سلامت کودکان

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست