×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

ثبت اطلاعات بیماران کاندید جراحی آرتروپلاستی مفصل هیپ

مسئول ثبت

دکتر سید محمد قریشی

qoreishy@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت

دکتر سید مرتضی کاظمی

kazemimort@gmail.com

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکزتوسعه تحقیقات بالینی بیمارستان اختر

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست