×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنـوان برنامه ثبت رجیستری ایمیون ترومبوسیتوپنیک پورپورای در کودکان
مسئول ثبت

دکتر فاطمه ملک

fmalek@sbmu.ac.ir
مدیر اجرایی ثبت دکتر فاطمه ملک
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات بیماری های خونی مادرزادی کودکان. بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست