×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنـوان برنامه ثبت ثبت اطلاعات پیوند سلولهای بنیادی خونساز گروه سنی 0 - 18 سال واجد شرایط پیوند مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مراکز همکار
مسئول ثبت

دکتر بی بی شهین شمسیان

shahinshamsian@gmail.com
مدیر اجرایی ثبت دکتر بی بی شهین شمسیان
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات بیماری های خونی مادرزادی کودکان. بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست