×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنـوان برنامه ثبت ثبت اطلاعات بالینی بیماران 0تا 15 سال مبتلا به حوادث ترومبوآمبولیک در بیمارستان کودکان مفید و مراکز همکار در ایران
مسئول ثبت

دکتر ثمین علوی

saminalavi@hotmail.com
مدیر اجرایی ثبت دکتر ثمین علوی
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات بیماری های خونی مادرزادی کودکان. بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست