×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنوان برنامه ثبت سامانه ثبت نام کودکان مبتلا به اوتیسم
مسئول ثبت

دکتر پروانه کریم زاده

pkarimzadeh@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر پروانه کریم زاده
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات اعصاب کودکان بیمارستان کودکان مفید
لینک صفحه نرم افزار https://disreg.sbmu.ac.ir/q/autism.html

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست