×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

تاسیس و راه اندازی عملی مرکز ثبت سرطان های قفسه صدری در بیمارستان مسیح دانشوری: با استفاده از سیستمGIS
 
مسئول ثبت

    دکتر حبیب امامی

emamihabib@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت     دکتر حبیب امامی

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

    پژوهشکده سل و بیماری های ریوی
 
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست