×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنوان برنامه ثبت

عوارض مرتبط با واکسن های کووید و بررسی موارد ابتلا به کووید 19

مسئول ثبت

دکتر داوود یادگاری نیا

d.yadegarynia@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر داوود یادگاری نیا
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
لینک صفحه نرم افزار https://disreg.sbmu.ac.ir/q/COVID-19Vaccine.html

 

  • Brief Proposal
  • پروپوزال
  • رزومه مسئول ثبت
  • رضایت نامه
  • پرسشنامه
  • گزارش
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست