×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت رجیستری آلرژی غذایی در کودکان ایرانی
مسئول ثبت

دکتر بهشته النگ

beheshteholang@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر بهشته النگ
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان. بیمارستان کودکان مفید

لینک صفحه نرم افزار  
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست