×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به تحلیل رفتگی های وراثتی شبکیه­ چشم

مسئول ثبت

دکتر حمید احمدیه

hahmadieh@hotmail.com

مدیر اجرایی ثبت

خانم حمیده صباغی

Sabbaghi.opt@gmail.com

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات چشم

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست