×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنـوان برنامه ثبت بیماری هپاتیت اتوایمیون در کودکان
مسئول ثبت

دکتر کتایون خاتمی

 

مدیر اجرایی ثبت دکتر کتایون خاتمی
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان. بیمارستان کودکان مفید

لینک صفحه نرم افزار https://disreg.sbmu.ac.ir/q/AutoimmuneHepatitis.html
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست