×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنـوان برنامه ثبت

سیستم ثبت ارزیابی وضعیت تغذیه­­ای کودکان و نوجوانان بستری در بیمارستان­های کشور (1 ماه تا 18 سال)

مسئول ثبت

دکتر بهشته النگ

beheshteholang@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر بهشته النگ

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان. بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست