×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

راه اندازی نظام ثبت نارسایی حاد کبد در کودکان و شیرخواران در ایران

مسئول ثبت

دکتر امیرحسین حسینی

ah_hosseini@sbmu.ac.ir

                                      amir1981hosseini@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر امیرحسین حسینی

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات گوارش کبد و تغذیه کودکان
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست