×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

سامانه ثبت پروسیجرهای اندوسکوپیک و بیوپسی کبد در کودکان در ایران


مسئول ثبت

دکتر نقی دارا

drdara49@yahoo.com

drdara49@sbmu.ac.ir
مدیر اجرایی ثبت دکتر نقی دارا

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان. بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست