×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنـوان برنامه ثبت

راه اندازی برنامه ملی ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به کراتوکونوس در کشور

مسئول ثبت

دکتر حسین محمد ربیع

 

h.mohammadrabei@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت

خانم حمیده صباغی

Sabbaghi.opt@gmail.com

 

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات چشم

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست