×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان برنامه ثبت راه اندازی نظام ثبت (ERCP) Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography
مسئول ثبت

دکتر امیر صادقی

amirsadeghimd@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر امیر صادقی
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه پژوهشکده ی گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست