×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان برنامه ثبت راه اندازی نظام ثبت سرطان پانکراس
مسئول ثبت

دکتر حمید اسدزاده عقدائی

hamid.assadzadeh@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر حمید اسدزاده عقدائی
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه پژوهشکده ی گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست