×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

برنامه ثبت بیماری پرفشاری شریان ریه در ایران: با استفاده از سیستم GIS

مسئول ثبت

دکتر مجید ملک محمد

mmalekmohammad@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت

دکتر مجید ملک محمد

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

پژوهشکده سل و بیماری های ریوی، معاونت پزوهشی/ بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

 
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست