×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان برنامه ثبت برنامه ثبت بیماران آسیب شبکه براکیال در بیمارستان 15 خرداد تهران
مسئول ثبت

دکتر ثریا شاهرخ

golbahar.shahraki@sbmu.ac.ir

مدیر اجرایی ثبت

دکتر ثریا شاهرخ

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه بیمارستان 15 خرداد

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست