×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنوان برنامه ثبت سامانه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به آتروفی نخاعی – عضلانی در ایران
مسئول ثبت

دکتر مرضیه بابایی

rambabaee@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت

دکتر مرضیه بابایی

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات اعصاب کودکان بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست