×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت

برنامه ملی ثبت سارکوئیدوز در بیمارستان مسیح دانشوری: با استفاده از سیستم GIS
 

مسئول ثبت

دکتر عاطفه عابدینی

dr.abedini110@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت

دکتر عاطفه عابدینی

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات سارکوئیدوز/ پژوهشکده بیماری های تنفسی/ بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

 
 
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست