×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنوان برنامه ثبت نظام ثبت بیماران مبتلا به سنگهای سیستم ادراری  
مسئول ثبت

دکتر مریم طاهری

taheri233@yahoo.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر مریم طاهری
سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست