×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت سیستم ثبت ارزیابی و مداخلات درمانی چاقی و اضافه وزن کودکان ایران
مسئول ثبت

دکتر علی اکبر سیاری

drsayyari@hotmail.com

مدیر اجرایی ثبت دکتر علی اکبر سیاری

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان. بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست