×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

عنـوان برنامه ثبت سیستم ثبت ارزیابی و مداخلات درمانی کبد چرب در کودکان
مسئول ثبت

دکتر بهشته النگ

beheshteholang@gmail.com

مدیر اجرایی ثبت

دکتر بهشته النگ

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات گوارش،کبد و تغذیه کودکان. بیمارستان کودکان مفید

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست