×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

عنـوان برنامه ثبت

مزمن انسدادی

مسئول ثبت

دکتر حمیدرضا جماعتی

hamidjamaati @hotmail.com

مدیر اجرایی ثبت

دکتر سمیه لوک زاده

سازمان/مرکزتحقیقاتی/بیمارستان/گروه

مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست